21 maart 2018

Nederlandse BOA Bond in actie

Met hun blauwe uniform zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) onmiskenbaar aanwezig op straat. Deze 23.000 professionals zetten zich dagelijks in voor de leefbaarheid en veiligheid op straat zodat de politie zich kan richten op haar kerntaken. Maar er zijn nog veel zaken die verbeterd kunnen worden aan de werkomstandigheden en ondersteuning van BOA’s. Daarom werkt de NPB met steun van FNV Veiligheid aan het opzetten van een vakbond voor BOA’s.

Waardering niet vanzelfsprekend
Samen timmeren we keihard aan de weg om het werk van deze risicogroep veiliger te maken. Een groep voor wie waardering, een passend salaris en goede arbeidsomstandigheden niet altijd vanzelfsprekend zijn. Hierbij is het belangrijk dat we stappen zetten die bijdragen aan de groei van het ledenaantal van de vakbond, laten zien waar wij voor staan en hoe we onze doelen willen bereiken.

Geluisterd naar de leden
Daarom hebben we met onze kerngroep twee bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste, in januari, hadden we het over het werk van de BOA’s en de knelpunten die er zijn. Daarna hebben we al onze leden uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering in Amsterdam. Naar aanleiding daarvan hebben we 13 maart een plan van aanpak opgesteld met onderstaande speerpunten.

Welke problemen zien we

 • Uitrusting & training: kwaliteit is eerder geluk dan wijsheid en voldoet vaak niet;
 • agressie & geweld: onduidelijkheid door extreme diversiteit leidt tot onwetendheid, onnodige agressie en geweld tegen BOA's;
 • uiteenlopende taken & bevoegdheden zorgen voor verwarring: onderling weten BOA's vaak niet wat ze mogen en kunnen;
 • gebrek aan kennis en waardering voor het zware en verantwoordelijke werk: BOA's staan midden in de maatschappij en zijn veel vaker dan de politie het eerste contact van burgers met de overheid. Ze werken ‘s nachts op plaatsen en aan zaken waar anderen hun vingers niet aan branden;
 • gebrekkige samenwerking politie: BOA's staan er te vaak alleen voor, moeten lang wachten op back-up en informatie wordt willekeurig gedeeld;
 • geen landelijke aanpak voor PTSS: dit leidt tot onherstelbare psychologische schade bij de betrokkene;
 • er is geen meldpunt voor integriteitsproblemen: de Klokkenluidersregeling voelt vaak als een te grote stap en er is bij de werkgevers geen alternatief geboden;
 • examenkwaliteit is onvoldoende: bij praktijkexamens lijkt sprake van willekeurige uitslagen en theorie-examens sluiten niet aan bij de bevoegdheden en taken van BOA’s.

Wat zijn onze eisen

 • uniformiteit in uitrusting, training, geweldsmiddelen & uniform;
 • agressie en geweld tegen BOA’s wordt proactief bestreden;
 • PTSS bij BOA’s wordt als beroepsziekte erkent en behandeld;
 • een landelijk, onafhankelijk meldpunt waar BOA’s met integriteitsvragen terecht kunnen;
 • functies herwaarderen en hoger inschalen;
 • BOA’s zijn vertegenwoordigd in de OR;
 • examens worden op maat gemaakt en afgenomen, passend bij de taken en bevoegdheden van de examenkandidaat;
 • per domein landelijk dezelfde taken en bevoegdheden;
 • kosteloze bezwaarprocedure;
 • BOA’s in de toekomst als gelijkwaardig onderdeel van de politie onder direct gezag van de burgemeester (lokale veiligheidszorg).

Dit gaan we doen

 • landelijke afspraken maken (BOA-platform, MBO-Raad, EXTH);
 • lobby en actie op basis van goede argumenten gegrepen uit de praktijk;
 • focus op landelijk illustratieve plaatsen om te groeien;
 • bezoeken van lokaal betrokken partijen zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers;
 • opgeleide kaderleden op de werkvloer (IBB enz.);
 • onze juridische professionals inzetten voor individuele en collectieve belangen;
 • informatie delen over BOA’s, rechtspositie en het werk;
 • organiseren van themadagen en training/ bijscholing voor onze leden.

Wij zijn een lerende en dynamische organisatie die samen met onze leden werkt aan het BOA-vak. Draag bij, word lid of volg ons op Twitter: @DeBOABond of Facebook. Meer informatie op www.boabond.nl.

Word nu lid!

Meld je aan bij NBB en profiteer van alle voordelen.

Word lid! Al 1260 BOA's gingen je voor!

Word nu lid!

Meld je aan bij NBB en profiteer van alle voordelen.

Word lid!