6 november 2019

Doorbraak geweldsmiddelen

De BOA-bonden en de minister hebben eind oktober een belangrijke afspraak over de geweldsmiddelen gemaakt; een doorbraak!

Vanaf december 2018 bepleitten de BOA-bonden dat BOA’s met een handhavende taak, vanwege de eigen veiligheid, moeten worden uitgerust met de geweldsmiddelen wapenstok en pepperspray. Hierdoor is in de veiligheidsketen en de politiek een flinke discussie losgekomen. Van links tot rechts is het respect voor het werk van de BOA’s gegroeid. Iedereen erkent nu dat BOA’s hun werk veiliger moeten kunnen doen.

Goede oplossing
De gemeente Amsterdam heeft daarom voor de zomer een aanvraag bij de minister ingediend voor pepperspray. De burgemeesters van de 40 grote steden sloten zich daarbij aan. Bij de landelijke politici en de politietop stuitte dit pleidooi voor geweldsmiddelen nog op weerstand vanwege het geweldsmonopolie.
Eind oktober hebben de BOA-bonden met de minister en de politietop hiervoor een goede oplossing gevonden.

*BOA’s kunnen worden uitgerust met geweldsmiddelen met een op de verdediging gerichte ambtsinstructie. Zij moeten zich daarmee kunnen verdedigen tegen (dreigend) lichamelijk letsel.

*Er komt een aparte nieuwe landelijke regeling voor de BOA’s. Hierin worden de nadere criteria opgenomen, waarover de komende maanden verder wordt gesproken met de BOA-bonden, politietop en gemeenten. De uitwerking moet in het najaar klaar zijn.

*Er komen harde afspraken over de back-up van de politie. De samenwerking en de communicatie tussen politie en BOA’s moeten worden verbeterd.

*In een aantal steden zal een pilot worden gedraaid.

De Nederlandse BOA Bond zal de komende weken het land intrekken om de BOA-teams nader te informeren.